Vedtægter

Vedtægter for foreningen
Humble-egnens Kultur- og Borgerforening

§ 1.
Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforening har hjemsted i Humble, Langeland Kommune.

Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforenings gældende mail-adresse oplyses til medlemmerne. Medlemmernes navne, mail-adresse og øvrige kontaktoplysninger vil fremgå af foreningens hjemmeside. Hjemmesiden hedder ved disse vedtægters stadfæstelse: www.humblerne.dk og mail-adressen er [email protected]

Det overlades til den fremtidige bestyrelse at træffe endelig bestemmelse om foreningens navn. Dette er efterfølgende blevet ændret fra “Humblerne” til “Humble-egnens Kultur- og Borgerforening”. Hjemmesidens navn er ændret til www.hekob.dk og mail-adressen er ændret til [email protected]

§ 2.
Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforenings formål er at støtte bevarelsen og udbygningen af et levedygtigt og bæredygtigt lokalsamfund for indbyggere, virksomheder, foreninger og institutioner m.v. i og omkring bysamfundet Humble.

Dette gøres ved at foreningen udvikler og støtter arrangementer og tiltag, der kan skabe trivsel, vækst, samarbejde og samhørighed mellem Humbles borgere, virksomheder, foreninger og institutioner.

Sådan støtte kan ydes ved at foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforening direkte arbejder for et af den ønsket resultat, eller ved at foreningen yder opbakning til eller anden hjælp til et arbejde, en ansøgning, en indsamling eller lignende projekt af formålsmæssig værdi, som et eller flere foreningsmedlemmer går ind for og selv yder en indsats for.

Støtte kan ydes uanset om et foreningsmedlem finder at støtten vil være i strid med dette medlems egne interesser.

Skulle økonomisk støtte blive aktuel, kan sådan alene ydes til planlægning af projekter og disses udførelse, men ikke til det direkte medlem.

§ 3.
Personer, virksomheder, foreninger og institutioner som bor eller har hjemsted i Humble by og byens naturlige opland, kan optages som medlemmer af Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforening.

Endvidere kan personer hvis arbejdsplads ligger i Humble, og virksomheder som har filial eller anden forretningsmæssig interesse i Humble, med bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer.

Personer, virksomheder, foreninger og institutioner som ikke opfylder kriterierne i de foregående afsnit, kan optages som medlemmer såfremt deres virke efter bestyrelsens skøn også kan fremme Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforenings formål, eller såfremt deres ønske om medlemskab i øvrigt kan begrundes med tilknytning til Humble-området. Sådanne medlemskaber kan af bestyrelsen bringes til ophør, såfremt forudsætningen for medlemskabet skønnes bortfaldet.

Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn ved sine aktiviteter modarbejder eller skader værdier som omfattes af Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforenings formål, kan bestyrelsen slette den pågældendes medlemskab.

Bestyrelsens beslutninger i henhold til reglerne i denne § kan indbringes for generalforsamlingen.

Ved indmeldelse skal det kommende medlem oplyse sin eventuelle mail-adresse og bliver derved forpligtet til at modtage bindende foreningsmeddelelser, herunder indkaldelser til generalforsamling, via den oplyste mail-adresse. Medlemmet orienterer ved ændring af mail-adresse straks Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforening herom.

Foreningen er forpligtet til kun at anvende de oplyste mail-adresser til foreningsmeddelelser.

§ 4.
Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforenings drift og arbejdet med opfyldelse af dens formål ledes af bestyrelsen som består af 7 medlemmer, der alle vælges af medlemskredsen blandt dens medlemmer.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode går dog fra stiftelsesdatoen til stiftelsesårets udgang.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 4 og 3 årligt. Tillige vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hver for en 1-årig periode.

Genvalg kan finde sted.

Udtræder et bestyrelsesmedlem af medlemskredsen, udtræder det af bestyrelsen ved nærmeste følgende ordinære generalforsamling medmindre særlige forhold fører til bestyrelsesmedlemmet før da afløses af en suppleant.

§ 5.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig.

Bestyrelsen udpeger en kasserer, så vidt muligt blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Formanden indkalder mødedeltagerne. Formanden giver forinden møderne de pågældende underretning om de emner som skal behandles. Indkaldelse bør ske med mindst en uges varsel.

Formanden leder møderne og drager omsorg for at beslutninger protokolleres. Efter møder underskrives protokollatet af deltagerne. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6.
I den daglige drift forpligtes Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforening af formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen. Ved væsentlige større eller usædvanlige dispositioner kræves dog underskrift af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for forpligtelser indgået for foreningen.

§ 7.
Generalforsamlingen er Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforenings højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i det i § 3 stk. 1 nævnte område én gang årligt efter 1. marts og inden udgangen af april måned. Indkaldelse hertil sker med mindst 14 dages varsel enten pr. mail til de oplyste mail-adresser eller pr. brev.

Følgende punkter skal optages på dagsordenen:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3) Revideret regnskab forelægges til godkendelse
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor
5) Valg af revisor
6) Fastsættelse af medlemskontingent for det løbende år
7) Indkomne forslag
8) Eventuelt

Forslag som ønskles behandlet på den ordinære generalforsamling må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før den varslede generalforsamling.

Bestyrelsen skal senest 5 dage før en generalforsamling orientere om forslag som skal behandles på denne, såfremt forslagene ikke allerede er tilstrækkeligt omtalt i generalforsamlingsindkaldelsen.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/5 af medlemskredsen, udregnet efter medlemstallet ved sidste ordinære generalforsamling, fremsætter skriftlig begæring herom indeholdende angivelse af de spørgsmål som ønskes behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker uden unødigt ophold som til ordinær generalforsamling og med angivelse af dagsorden.

§ 9.
Ved afstemning har hvert medlem én stemme. Personlige medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til en anden til at møde og afgive stemme for sig.

Enkeltmandsvirksomheder stemmer ved indehaveren eller ved en af denne udpeget fuldmægtig.

Andre virksomheder, foreninger og institutioner m.v. skal ved afstemninger give møde ved fuldmagt, som på forlangende dokumenterer sin ret til at stemme for det pågældende medlem.

En fuldmægtig kan højest repræsentere 2 medlemmer ved fuldmagt.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – evt. ved skriftlig afstemning efter dirigentens bestemmelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Ved afstemning om vedtægtsændringer gælder dog særlige bestemmelser nedenfor i § 10.

Det på en generalforsamling passende protokolleres i hovedtræk og protokollatet underskrives af dirigenten.

§ 10.
Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages på en generalforsamling, såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for den forestående vedtægtsændring.

Opnås der ikke 3/4 flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, med alene simpelt flertal for forslaget, er dette alligevel vedtaget dersom der på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest 40 dage senere påny opnås simpelt flertal for forslaget.

Ved indkaldelse til generalforsamlinger, hvor forslag om vedtægtsændring ønskes behandlet, skal medlemmerne samtidig med indkaldelsen have underretning om de påtænkte vedtægtsændringer.

§ 11.
Såfremt forholdene bevirker at Foreningen Humble-egnens Kultur- og Borgerforening standser sin virksomhed, opløses den.

Den siddende bestyrelse har dog pligt til – forinden der tages skridt til opløsning – at forsøge arbejdet med opfyldelse af foreningsformålet fortsat bedst muligt.

Dette kan evt. ske ved omdannelse til eller sammenlægning med forening eller institution, som i Humble eller i det sydlangelandske område forfølger lignende formål som beskrevet i § 2.

Lykkes sådanne bestræbelser ikke, skal den eventuelle formue som efter en oplysning måtte være i behold, i overensstemmelse med den fratrædende bestyrelses bestemmelse anvendes til fremme af et almennyttigt formål som falder ind under beskrivelsen i disse vedtægters § 2.

§ 12.
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30.1.2014 og træder i kraft straks og således at der umiddelbart efter stiftelsen foretages valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter herfor og valg af revisor samt evt. fastsættelse af kontingent for resten af stiftelsesåret.

Humble, den 30. januar 2014
Som dirigent: Kaare Knudsen

Klik her for at hente en kopi af vedtægterne (PDF)